Wales Community Food Manager (Fixed Term until February 2023)
Location: Home Based (Wales)
Salary: £34,224
Expires: 25/10/2021 23:59

About our organisation

The Soil Association, formed in 1946, is the only UK charity that works across the spectrum of human health, the environment and animal welfare. That’s because we cannot tackle these issues in isolation.

We campaign for change, support farming innovation, serve healthy food in communities, support and grow the organic market, and protect forests. We couldn't do any of this without our supporters, partners, donors and dedicated staff. We make a difference in the world where it’s needed the most.

About the opportunity

This role comes at an exciting time for developing Food For Life Get Togethers and Sustainable Food Places Programmes. We are looking for a talented Wales Community Food Manager, to be hosted with our partner organisation Food Sense Wales. you will be responsible for engaging and managing the input of multi-sectoral partners from across Wales through facilitation of networks, partner steering groups, training and grant management. Working with these partners and relevant programme leads – including Wales Veg Advocates. The role will support the development of a “Wales Good Food Movement”. You will have a passion for outcome-focused project management, community organising and partnership working, with the drive to affect lasting social and environmental change through food that's good for climate, nature and health.

About you

You’ll love organising, activism or campaigning with communities. You will possess strong interpersonal and relationship building skills with the ability to problem-solve and work with others to get things done.

To be successful in this role, you will have previous experience of project and partner management, with a proven ability to deliver set outcomes. It’s essential that you can demonstrate experience in building and facilitating effective networks and partnerships that inspire, support and enable communities to take action on issues they care about. You will need to work flexibly under pressure and enjoy working under your own initiative, owning and leading on key projects at a local and national scale. You’ll also need excellent communication skills with the ability to engage with internal and external stakeholders at multiple levels and across multiple sectors. Secondments considered.

Commitment to Safeguarding

The Soil Association and FFL are committed to safeguarding and promoting the welfare of all children, young people, and vulnerable adults that we work with. In accordance with this commitment we ensure that we follow a thorough and safe recruitment and selection process for all roles that work with children. This includes checking against the Disclosure and Barring Service (DBS) where appropriate. Please note that if you are successful in your application to the role any offer of employment will be subject to a satisfactory DBS check.

Hours

Full-time (37.5 hours per week)

Important dates

Interviews are expected to take place on 4th November 2021. The interviews will take place online via video call.

To Apply

Click ‘apply’ to submit your application form. Please note we look at applications on arrival and reserve the right to close this vacancy early.

Please check your junk/spam folder if you do not receive a confirmation email upon submitting your application.

For any queries, please get in touch with recruitment@soilassociation.org

Please note we do not accept CVs or Cover Letters.

We know the value of diversity in nature and want it in our organisation. We recognize that diverse backgrounds and experiences will bring a fresh perspective to our work. If you're not sure about applying, please get in touch with us for a chat.

Thank you for your interest in supporting our work at the Soil Association.

Hysbyseb swydd Rheolwr Bwyd Cymunedol Cymru:

Ynglŷn â'n sefydliad

Ffurfiwyd Cymdeithas y Pridd (Soil Association) ym 1946, yr unig elusen yn y DU sy'n gweithio ar draws sbectrwm iechyd pobl, yr amgylchedd a lles anifeiliaid. Mae hynny oherwydd na allwn fynd i'r afael â'r materion hyn ar wahân.

Rydym yn ymgyrchu dros newid, yn cefnogi arloesedd ffermio, yn gweini bwyd iach mewn cymunedau, yn cefnogi ac yn tyfu'r farchnad organig, ac yn amddiffyn coedwigoedd. Ni allem gyflawni’r gwaith hwn heb ein cefnogwyr, partneriaid, noddwyr a’n staff ymroddedig. Rydym yn gwneud gwahaniaeth yn y byd lle mae ei angen fwyaf.

Ynglŷn â'r cyfle:

Daw'r rôl hon ar gyfnod cyffrous o ran datblygiad y Rhaglenni Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes a Sustainable Food Places. Rydym yn chwilio am reolwr talentog ar gyfer Bwyd Cymunedol Cymru, i weithio gyda’n sefydliad partner Synnwyr Bwyd Cymru. Byddwch yn gyfrifol am ymgysylltu â phartneriaid amlsector o bob rhan o Gymru ac am reoli eu mewnbwn drwy hwyluso rhwydweithiau, grwpiau llywio partneriaeth, hyfforddiant a’r broses rheoli grantiau. Gan weithio â’r partneriaid hyn ac arweinwyr rhaglenni perthnasol - gan gynnwys Hyrwyddwyr Llysiau Cymru - bydd y swydd yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu “Mudiad Bwyd Da Cymru”. Byddwch gennych angerdd tuag at reoli prosiectau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau, gwaith trefnu mewn cymunedau a gweithio mewn partneriaeth, ynghyd â brwdfrydedd i greu newid cymdeithasol ac amgylcheddol parhaol drwy fwyd sy'n dda i'r hinsawdd, natur ac iechyd.

Byddwch wrth eich bodd yn trefnu, yn gweithredu neu’n ymgyrchu gyda chymunedau. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chreu cysylltiadau cryf ynghyd â'r gallu i ddatrys problemau a gweithio ag eraill i gael y maen i’r wal.

Amdanoch chi:

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon, bydd gennych brofiad blaenorol o reoli prosiectau a rheoli partneriaid, ynghyd â’r gallu i gyflawni canlyniadau penodol. Mae'n hanfodol eich bod yn gallu dangos bod gennych brofiad o adeiladu a hwyluso rhwydweithiau a phartneriaethau effeithiol sy'n ysbrydoli, yn cefnogi ac yn galluogi cymunedau i weithredu ar faterion sy’n agos at eu calonnau. Bydd angen i chi allu gweithio'n hyblyg o dan bwysau a mwynhau gweithio ar eich liwt eich hun, gan gymryd perchnogaeth o brosiectau allweddol a’u harwain yn lleol ac yn genedlaethol. Bydd angen sgiliau cyfathrebu rhagorol arnoch hefyd a'r gallu i ymgysylltu â rhanddeiliaid mewnol ac allanol ar sawl lefel ac ar draws sawl sector.

Ystyrir secondiadau.

Ymrwymiad i Ddiogelu

Mae Cymdeithas y Pridd a Bwyd am Oes wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles pob plentyn, person ifanc ac oedolyn bregus rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Yn unol â'r ymrwymiad hwn rydym yn sicrhau ein bod yn dilyn proses recriwtio a dethol drylwyr a diogel ar gyfer pob rôl sy'n gweithio gyda phlant. Mae hyn yn cynnwys gwirio yn erbyn y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) lle bo hynny'n briodol. Noder, os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais i'r rôl, bydd unrhyw gynnig cyflogaeth yn destun gwiriad DBS boddhaol.

Oriau llawn amser (37.5 awr yr wythnos)

Dyddiadau pwysig

Disgwylir cynnal cyfweliadau ar 4ydd Tachwedd 2021. Bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal ar-lein trwy alwad fideo.

I Wneud Cais

Cliciwch ar ‘Cyflwyno’ i gyflwyno eich ffurflen gais. Noder ein bod yn edrych ar geisiadau wrth iddyn nhw gyrraedd ac yn cadw'r hawl i gau'r swydd wag hon yn gynnar.

Gwiriwch eich ffolder sbam os na fyddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â recruitment@soilassociation.org

Noder, nad ydym yn derbyn CVs na Llythyrau Cais.

Rydym yn deall gwerth amrywiaeth ym myd natur ac rydym ei sicrhau amrywiaeth yn ein sefydliad hefyd. Rydym yn cydnabod y bydd cefndiroedd a phrofiadau amrywiol yn dod â phersbectif newydd i'n gwaith. Os nad ydych yn siŵr os ydych am wneud cais, cysylltwch â ni am sgwrs.

Supporting Documents